Helsingborgs Stadsteater

,

Helsingborgs Stadsteater
Karl Johans gata 1
25267 Helsingborg