Stora Djulö

,

Stora Djulö
Stora Djulö (fotbollsplanen)
64192 Katrineholm